ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Joint Seminar of New Core to Core Program (Thailand Research EXPO2016) หัวข้อเรื่อง “Plant-microbe interaction: Friendship and warship”

ด้วยโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ New Core to Core Program A. Advanced Research Networks ภายใต้หัวข้อ “Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization)” โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแกนนำฝ่ายไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ International Join Seminar of New Core to Program ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Plant-microbe interaction: Friendship and warship” ซึ่งจัดขึ้นเป็น Session หนึ่งของการจัดงาน Thailand Research EXPO 2016 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

Read more

สวพ.มก. เชิญชวนชมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการ เรื่ององค์กรธุรกิจเพื่อสังคมของข้าวโภชนาการสูง:วางฐานมูลค่าเพิ่มจากระบบเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ (Social Enterprise Model of Biofortified Riceberry: Stemming High Value Chain from

Read more