การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงาน – Standard Operating Procedure Writing”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงาน – Standard Operating Procedure Writing” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำ SOP ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีการจัดทำ SOP ที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฎิบัติงานได้จริง และ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในอนาคต

Read more