ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวนศาสตร์ และ Center for Tropical Forest Science, Smithsonian Tropical Research Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษโครงการวิจัยตามความร่วมมือระหว่างคณะวนศาสตร์และ Center for Tropical Forest Science (CTFS), Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Mr. Stuart J. Davies Director, Center

Read more