ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ

            เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ” ณ ห้องประชุม C202 และ

Read more

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Fluorescence Spectroscopy

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy(SEM) and X-ray Fluorescence Spectroscopy (บรรยายภาษาไทย) (นอกจากนี้มีการนำชมและฝึกปฏิบัติการโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชุดใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยซึ่งได้การติดตั้งที่ฝ่ายเครื่องมือฯ) ระหว่างวันที่ 8-12

Read more