ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในฐานข้อมูล SCOPUS

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในฐานข้อมูล SCOPUS

Read more

ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3) เพิ่มบริการแสดง h-index

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เพิ่มเมนู h-index (Scopus) ในระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพ มก. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ นักวิจัย ใส่ข้อมูล Scopus Author ID ในระบบฯ เพื่อดึงข้อมูล h-index

Read more

บทความวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากฐานข้อมูลนานาชาติ

บทความวิจัยล่าสุดจากฐานข้อมูล ISI WEB of Knowledge ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะ 4 สัปดาห์ บทความวิจัยล่าสุดจากฐานข้อมูล Scopus ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะ 4 สัปดาห์

Read more

สวพ.มก.จัดการบรรยาย “Scopus Article Metrics Module”โดย Mr.Alexander van Servellen

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยและฝ่ายประสานงานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการบรรยายหัวข้อ “Scopus Article Metrics Module” วิทยากรโดย Mr.Alexander van Servellen ซึ่งเป็น Solution Consultant for

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Scopus Article Metrics Module”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Scopus Article Metrics Module” ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00–12:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3

Read more