ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 “การออกแบบการศึกษา และวิจัยเพื่องานนวัตกรรม 4.0 (Innovation design for education and Research 4.0)” ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ

Read more