เครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)จัดงาน Agri-Big Data RUN’s Way #1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Development of Smart Thai

Read more

สวพ.มก. จัดประชุม RUN มิตรผล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุม RUN มิตรผล ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ประชุมจัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการจัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) คลัสเตอร์วัสดุ โดยจัดประชุมนักวิจัยกลุ่มวัสดุพลังงาน ครั้งที่ 3/2559 เพื่อหารือแนวทางการวิจัย

Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “พลังงาน” ภายใต้โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องพลังงาน ภายใต้โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) โดยมีรายละเอียดหัวข้อการวิจัยดังนี้ 1. ภูมิสารสนเทศด้านพืชพลังงาน (GIS, Logistic) 2. Biological Conversion 3. Bio-oil Refinery 4. Solar and Electrochemical System

Read more

การวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อพัฒนาโครงการและจัดทำแผนงานการดำเนินงานของเครือข่ายการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) โดย คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพฯ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN) ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more