ผลงาน R2R : 55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย (Routine to Research : R2R) เรื่อง “55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งมีนายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป รายงานฉบับสมบูรณ์

Read more

KURDI R2R DAY

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการนำเสนอรายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ณ ห้องโถงบุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ    

Read more

สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “R2R ไม่ยากอย่างที่คิด”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “R2R ไม่ยากอย่างที่คิด” โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องไพลิน ชั้น3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2558 รศ.ดร.ธงชัยสุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558 “R2R” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Royal river Hotel

Read more