พยาธิตัวแบนชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และ น.ส.ชมพูนุช แสงเพ็ง
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647815 E-mail: watchariya.p@ku.th

Read more