ประชุมระดมสมองพัฒนาแผนงานวิจัย “Precision Forestry” ไม้สัก โดยสถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมระดมสมองพัฒนาแผนงานวิจัย “Precision Forestry” ไม้สัก ร่วมกันระหว่างนักวิจัยคณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร และภาคเอกชน โดยหลักๆแล้วมีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ การพัฒนาโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้อัจฉริยะ เทคโนโลยีอารักขาสวนป่าสัก (วัชพืชโรคแมลง) การจัดทำและพัฒนาข้อมูลพันธุกรรมไม้สักพันธุ์ดี SiamTeak Application

Read more