ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556(เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1) ประกาศทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship)  2) ประกาศทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student) 3) แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน  Click : รายละเอียดทุนเพิ่มเติม      

Read more