การเสวนา เรื่อง “พูดคุยเสวนาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ”

การเสวนา เรื่อง “พูดคุยเสวนาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ” ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology; ICT) เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีความคล่องตัวสูงต่อการดำเนการ  โดยเฉพาะข้อมูลวิจัยและวิชาการที่มีความละเอียดอ่อนต่อการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในทุกหน่วยงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่มีการเก็บข้อมูลงานวิจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล

Read more