สารเคลือบพอลิแลคติกแอซิด ฐานน้ำมันธรรมชาติ (O-PLA)

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 090-973-5865 E-mail: wanvimol.p@ku.ac.th

Read more