วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2565 (FY2022)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ “ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2565 (FY2022)” ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 –

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) แจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Join Research Program) ประจำปี 2563 (FY2020) ในสาขา Social

Read more

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2557 (FY 2014)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2557 (FY 2014) การรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุน ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 สถานที่ติดต่อรายละเอียดและสมัครขอรับทุน นักวิจัยไทยติดต่อขอรับรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ ส่วนภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา

Read more