สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครทุนวิจัยโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัย และสมัครออนไลน์

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร ทุนวิจัย Industry-academia partnership programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund (รอบพิเศษ) เพื่อรองรับ EEC

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ Royal Academy if Engineering (RAEng) เปิดรับสมัคร ทุนวิจัย Industry-academia partnership programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund (รอบพิเศษ) เพื่อรองรับ EEC เปิดรับสมัครแล้ว

Read more

เปิดรับสมัคร โครงการทุน Newton Fund

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.britishcouncil.or.th ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมลล์ newtonfund@britishcouncil.or.th – รายละเอียด  

Read more

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมงานประชุม “LIF SEA Regional Hub 2016”

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม “LIF SEA Regional Hub 2016” ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund: Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดย

Read more

ทุนวิจัยโครงการ Newton Advanced Fellowship

โครงการ Newton Advanced Fellowship เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สกว. Royal Society และ British Academy ของสหราชอาณาจักร เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 15 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ (co-applicant)

Read more

การประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund วันที่ 9 มิถุนายน 2558

การประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund จัดเมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณาวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้ การสนับสนุนโครงการทุน Newton Fund

Read more

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Newton Fund ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถานทูตอังกฤษ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Newton Fund ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถานฑูตอังกฤษ โดย Ms. Pijarana Samukkan (Research and Innovation Programme Manager, British Embassy)

Read more