การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของ สวทช. หรือ งาน NAC2013 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556

Read more