สมาคมสารพิษจากเชื้อรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. จัดอบรมรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา “An Update on Mycotoxin Analysis in Milk and Feed” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา และห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. วิทยาเขตบางเขน สามารถส่งแบบฟอร์มสมัครได้ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

Read more

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา “An Update on Mycotoxin Analysis in Milk and Feed”

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา “An Update on Mycotoxin Analysis in Milk and Feed” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา และห้องปฏิบัติการกลาง

Read more