พิธีลงนามฯ การศึกษาวิจัยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรมประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement) “โครงการศึกษาวิจัยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

Read more

พิธีลงนามฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด “การนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาผักตบชวาและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย การนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาผักตบชวาและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดเชียงราย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู

Read more

พิธีลงนามฯ ด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกซ์ จำกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกซ์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด เพื่อให้ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย สนับสนุนผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาความรู้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

รองศาสตราจารย์ สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์คณพล จุฑามณี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้หารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางในการทำงานวิจัยพืชกัญชาและกัญชงในอนาคต

Read more

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในวันเปิดประตูสู่โอกาสที่สำคัญที่สุด ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้งแรกของประเทศไทย “THAILAND SYNBIO FORUM 2021”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็น 1 ใน 17 หน่วยงานที่ร่วมพิธีลงนาม MOU  เปิดตัว SynBio Consortium ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ รับไอเดีย และ ติดตาม surprise ที่จะเกิดขึ้นในงาน THAILAND SYNBIO FORUM 2021

Read more

มก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “การพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน การพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านสังคม มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 37

Read more

มก.ลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกการคัดเลือกสายพันธุ์ การสกัดของพืชและสมุนไพร รวมถึงการขยายการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม ระหว่าง บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องนนทรี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิจัยระหว่าง สวพ.มก. และ Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan (BEST)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan (BEST) ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more