มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร “MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences”

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำวารสาร “MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences” กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ วารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่มที่

Read more