เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบคลื่อนที่ (Mobile Aqua Purifier) โดย ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบคลื่อนที่ (Mobile Aqua Purifier) หรือ MAP เป็นระบบกรองน้ำขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งบนพาหนะ เช่น จักรยาน รถ หรือเรือ เพื่อเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและน้ำประปาถูกตัดขาด รุ่น MAP3.4 สามารถกรอกน้ำดิบที่มีการปนเปื้อน และมีอัตราการผลิตน้ำได้สูงถึง 16

Read more