ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Forum on Public Relations and Advertising

ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Forum on Public Relations and Advertising ภายใต้หัวข้อ “Media Impacts on Culture and Social Communication” ระหว่างวันที่ 13

Read more