สวพ.มก. จัด KM เรื่อง การใช้ระบบ “KU Smart P” แก่บุคลากร

งานธุรการ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การใช้ระบบ “KU Smart P” เพื่อให้บุคลากร สวพ.มก. เข้าใช้งาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more

อบรมการใช้ระบบ KU Smart P เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการใช้ระบบ KU Smart P เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 แก่บุคลากร เพื่อได้เข้าใจระบบประเมินผลการปฏิบัติิงาน (PMS: Performance Evaluation) ซึ่งเป็นระบบสำหรับประเมินบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเกณฑ์ หรือสัดส่วนการประเมิน KPIs และ Competency

Read more