รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางอากาศ ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

ชุดหมวกครอบศรีษะความดัน แบบความดันบวก โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชุดหมวกครอบศรีษะความดัน แบบความดันบวก ใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปในห้องของคนไข้ที่แพร่เชื้อทางอากาศ ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก ทำให้ห้องมีเชื้อโรคลดลง ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

หน้ากากอนามัยผ้าไหม โดย ดร.รังสิมา ชลคุป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้ากากอนามัยผ้าไหม ใช้เส้นใยไหม Filament ของไหมหม่อน ซึ่งได้มาจากเกษตรกร ผลงานวิจัยโดย ดร.รังสิมา ชลคุป ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สารสะท้อนน้ำเคลือบหน้ากากผ้า โดย อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำสารสะท้อนน้ำมาใช้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากาก เพิ่มระดับในการป้องกันเชื้อโรค ผลงานวิจัยโดย อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more