การใช้งาน KURDI DATA API “Application Program Interface”

การใช้งาน KURDI DATA API “Application Program Interface” เป็นจุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – อาจารย์ ดร. จารุวัฒน์ ไพใหล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

Read more