KU research star: งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 | KURDI NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) ” ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร สาขาเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ

Read more

แสดงความยินดี: งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลใน “งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563” วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดภาพถ่ายในงานทั้งหมดที่นี่ https://photos.app.goo.gl/GTk6Vtz7jd1QQGCY9 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ – รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต >>รางวัลระดับ Gold –

Read more

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 (4 ตุลาคม 2560)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณารางวัลฯ ปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 4

Read more