KU-Casing : ไส้บรรจุต้านเชื้อและกันหืนจากธรรมชาติ

KU-Casing เป็นไส้บรรจุชนิดคอลลาเจน มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและทำให้อาหารเน่าเสียรวมทั้งป้องกันการหืนของไส้กรอกระหว่างการเก็บรักษา เป็นแนวทางการใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเป็นวัสดุทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การผลิต ใช้เทคโนโลยีการอัดแพร่ระบบสุญญากาศ (Vacuum Impregnation) เพื่อนำส่งสารไคโตซานซึ่งมีฤทธิยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เข้าไส้ ใช้เวลาบรรจุเพียง 65 วินาที จากเดิมที่ใช้วิธีีการแช่ ซึ่งต้องใช้เวลา 24 ชม. ในการยับยั้งเชื้อ KU-Casing

Read more

KU-Casing ไส้บรรจุต้านเชื้อและกันหืนจากธรรมชาติ

ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ และ ดร.จุฑามาศ ทันตะละ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5000 E-mail: chitsiri.t@ku.th

Read more

KU Casing ไส้บรรจุชนิดคอลลาเจน โดย ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU Casing ไส้บรรจุชนิดคอลลาเจน เป็นไส้บรรจุชนิดคอลลาเจนไว้สำหรับบรรจุไส้กรอกมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail : chitsiri.t@ku.ac.th หรือ fagicrt@ku.ac.th Tel.025625020 ต่อ 5152

Read more

KU-Casing : ไส้บรรจุต้านเชื้อและกันหืนจากธรรมชาติ

ดร.จุฑามาศ ทันตะละ และ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
โทร. 0-2562-5000 E-mail: chitsiri.t@ku.th

Read more