รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ระดับดี)

ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ผลงานเรื่อง : KU-AF2 : คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน คณะผู้วิจัย 1.ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล (คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2.ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร (คณะเกษตร กพส. ภาควิชาโรคพืช ) 3.นางสุวรรณา

Read more

บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีจากผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี พ.ศ.2556

  นางสุวรรณา กลัดพันธ์ นายธนภูมิ มณีบุญ และนายภัทรพงษ์ ยั่งยืน ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น KU-AF2 : คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน ร่วมกับ ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร. ธนิต

Read more