สวพ.มก. จัด KM “เบิกจ่ายอย่างไร ไม่ให้ตีกลับ”

งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม KM เรื่อง “เบิกจ่ายอย่างไร ไม่ให้ตีกลับ” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเบิกจ่ายเงิน การดำเนินงาน ติดต่อ ประสานงาน ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเร็วและมีประสิทธิภาพ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมทับทิม

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรม KM “ประชุมออนไลน์ ไม่ยากอย่างที่คิด”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KM เรื่อง “ประชุมออนไลน์ ไม่ยากอย่างที่คิด” เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ในการใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันให้บุคลากรในหน่วยงานได้นำไปใช้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป ในการนี้ วช.

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (KM)”  ในด้านพัสดุและด้านการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (KM)”  ในด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และทราบถึงรายละเอียดของงานนั้นๆที่ได้รับการอบรม อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถามข้อสงสัยต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม วิทยากรโดย นายชโนดม ชูมก งานบริหารและธุรการ และนายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อให้พนักงานเงินรายได้และพนักงานจ้างเหมา (TOR) ได้เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานในอนาคต เมื่อวันที่ 26

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการใช้ wordpress ซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานในปัจจุบัน ผู้ถ่ายทอดความรู้คือ น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากร

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น”

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น” จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยนายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น การกำจัดไวรัส การดูแลรักษาข้อมูลฯ

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ โปรแกรม”ProShow Gold เพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง โปรแกรม”ProShow Gold เพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย” วิทยากรนายวิทวัส ยุทธโกศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

กิจกรรรมจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) เรื่อง การใช้งานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย โดย รัชดา คะดาษ

วันที่ 16 กันยายน 2558 ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรรมจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) เรื่อง การใช้งานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย : การเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนางสาว รัชดา คะดาษ นักวิจัย

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา”

          วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมจัดการความรู้ โครงการอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา” วิทยากรโดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Read more