สวพ.มก. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม วิทยากรโดย นายชโนดม ชูมก งานบริหารและธุรการ และนายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อให้พนักงานเงินรายได้และพนักงานจ้างเหมา (TOR) ได้เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานในอนาคต เมื่อวันที่ 26

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการใช้ wordpress ซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานในปัจจุบัน ผู้ถ่ายทอดความรู้คือ น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากร

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น”

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น” จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยนายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น การกำจัดไวรัส การดูแลรักษาข้อมูลฯ

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ โปรแกรม”ProShow Gold เพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง โปรแกรม”ProShow Gold เพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย” วิทยากรนายวิทวัส ยุทธโกศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

กิจกรรรมจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) เรื่อง การใช้งานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย โดย รัชดา คะดาษ

วันที่ 16 กันยายน 2558 ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรรมจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) เรื่อง การใช้งานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย : การเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนางสาว รัชดา คะดาษ นักวิจัย

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา”

          วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมจัดการความรู้ โครงการอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา” วิทยากรโดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ เรื่อง การตรวจสอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ Knowledge Management เรื่อง การตรวจสอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  ณ ห้องประชุม/ปรึกษาวิจัย ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

Read more