แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางวิชาการ (Kasetsart Basic Academic Skills Test: KBAST)

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more