“Kasetsartra fasciaura” ผีเสื้อกลางคืน สกุลใหม่ของโลก

  รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลก และตั้งชื่อว่า “Kasetsarta” ผีเสื้อกลางคืน “สกุลเกษตรศาสตร์ (genus Kasetsartra)” ที่พบนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกซึ่งได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZOOTAXA 4532(1): 95-103 ในวันที่

Read more