ประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสื่อผลงานวิจัย สวพ.มก.

ประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสื่อผลงานวิจัย สวพ.มก. อาทิ kasetsart journal :natural science, kasetsart journal :social sciences, Youtube รายการเกษตรศาสตร์นำไทย บทวิทยุผลงานวิจัยกับคลังข้อมูลสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประชุมแนวทางการพัฒนา Kasetsart Journal natural science

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมแนวทางการพัฒนา kasetsart journal natural science ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมโดย ศ.ดร.สายชล เกตุษา, รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี, ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ณ ห้องประชุมไพลิน

Read more

Kasetsart Journal (Natural Science) และ Kasetsart Journal: Social Sciences ได้รับการพิจารณาอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index

ตามที่ Kasetsart Journal (Natural Science) และ Kasetsart Journal: Social Sciences  ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการพิจารณาเป็น 2 ใน 41 วารสารวิชาการไทยที่เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

Read more