โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “การผลิตชีวมวลพืชน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้จุลินทรีย์พึ่งพาอาศัย: กรณีศึกษาของแหนเป็ด”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของ Japan Science and Technology Agency (JST), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558 (JFY2015)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) นับตั้งแต่ ปี 2521 ในการนี้ องค์การฯ ได้มีโครงการทุน The JSPS RONPAKU

Read more