ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน Journal of Current Science and Technology (JCST) 

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST)  อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (รับรองตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563) TCI กลุ่ม 1 (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

Read more