บทความวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากฐานข้อมูลนานาชาติ

บทความวิจัยล่าสุดจากฐานข้อมูล ISI WEB of Knowledge ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะ 4 สัปดาห์ บทความวิจัยล่าสุดจากฐานข้อมูล Scopus ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะ 4 สัปดาห์

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ISI

วันที่ 2 เมษายน 2558 รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ISI ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

Read more