สวพ.มก. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine”

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine” ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากผลไม้ไทย ภาคเช้า พูดคุยเล่าเรื่อง “เกษตรศาสตร์กับไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดย อาจารย์มาลัย เมืองน้อย

Read more