ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวเม่า (Green Rice Flour)

นางสาวสิรินาฏ เนติศรี และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 085-556-2659 E-mail: fnasrn@ku.ac.th

Read more

กุ้งเต้นปั่นท่อชนิดใหม่ของโลก

ดร.กรอร วงษ์กำแหง และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647800 E-mail: fscikaw@ku.ac.th

Read more

สารปรับปรุงดิน: การสร้างมูลค่าเพิ่มของลีโอนาร์ไดต์ จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ศ. ดร. คณพล จุฑามณี และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: faaskpj@ku.ac.th

Read more

Canine Knee Prosthesis for Patella Dislocation Correction

รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์1 และ ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร2
1ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: nattapon@eng.src.ku.ac.th
2 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: chaiyakorn.t@ku.th

Read more

มันสำปะหลังลงหัวเร็ว แป้งดี ไซยาไนด์ต่ำ “พันธุ์เกษตรศาสตร์ 80-1”

นายสกล ฉายศรี และคณะ
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 082-2460-4833 E-mail: ijsskch@ku.ac.th

Read more

ชาไหมข้าวโพด (Corn Silk Tea)

ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ และคณะ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 082-392-1288 E-mail: utumporn.c@ku.th

Read more

ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

น.ส.ประจงเวท สาตมาลี และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrpws@ku.ac.th

Read more

ก่อลูกเอียด ไม้ต้นหายาก พืชชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว และคณะ
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-0176 ต่อ 506 E-mail: fforsws@ku.ac.th

Read more

แมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก Paegniodes sapanensis Boonsoong, Sartori & Auychinda, 2021

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647829 E-mail: fscibtb@ku.ac.th

Read more

สารประกอบฟลาวานชนิดใหม่จากมะหาด ที่มีฤทธิ์ต้านอนุุมูลอิสระ และต้านมะเร็ง

ดร.วีรศักดิ์ โซ่เงิน
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.
โทร. 089-0796-587 E-mail: weerasak238@gmail.com

Read more