มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการต่ออายุ/ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รายการเอกสารก่อนดำเนินการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง หนังสือขอรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมฯ  แบบฟอร์มบัญชีรายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (กรอกข้อมูลและส่งไปยังอีเมล kanyavee.woo@ku.th) รายการเอกสารหลังดำเนินการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง หนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมฯ ใบเสร็จรับเงิน (พิมพ์ครั้งแรกจากระบบพร้อมรับรองจ่ายเงินสดเเล้วจริง) สำเนาบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง ประจำปี พ.ศ.

Read more