ขอแสดงความยินดี นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “GOLD WIIPA SPECIAL AWARD” 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “GOLD WIIPA SPECIAL AWARD” KPS:

Read more