กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สวพ.มก. ประจำปี พ.ศ. 2564 [Download] แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ [PDF] / [Word] หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและวิจัยดีเด่น สวพ.มก. ประจำปี พ.ศ. 2564 [Download] แบบกรอกประวัติการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น [PDF] /

Read more

ข่าวสารงานประกันคุณภาพและแผน

ประจำปี 2567 ฉบับที่ 1/2567 ฉบับที่ 2/2567 ฉบับที่ 3/2567 ประจำปี 2566 ฉบับที่ 1/2566 ฉบับที่ 2/2566 ฉบับที่ 3/2566 ฉบับที่ 4/2566 ประจำปี 2565

Read more

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตามที่งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้จัดทำ Google form เพื่อการใช้บริการห้องประชุมออนไลน์แทนการใช้แบบฟอร์ม เพื่อให้การใช้ห้องประชุมมีความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากรนั้น บัดนี้ การปรับปรุงระบบโปรแกรมการใช้ห้องประชุมออนไล์ ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สวพ.มก. จึงใคร่ขอแจ้งเวียนบุคลากรในฝ่าย/งาน สามารถดำเนินการจองห้องประชุมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

Read more