สวพ.มก. ประชุมจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากร ปี 2558

   วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากร นำโดย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ประธานคณะทำงาน) และคณะทำงาน  เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ จัดกิจกรรม Walk Rally – KURDI Family

          ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรม “ Walk Rally – KURDI Family ” เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคลากร ชาว สวพ.มก.

Read more