ขอเชิญเข้าร่วมฟัง Enago’s Virtual Conference

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มี โครงการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์เพื่อการแข่งขันในลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ (โครงการเพิ่มตีพิมพ์) โดยมีบริษัท Enago เป็นผู้เชียวชาญในการตรวจแก้ไขภาษาสำหรับบทความวิจัย บริการแนะนำวารสารตีพิมพ์ บริษัท Enago จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยาย

Read more