สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Getting the Best of Your Research”

ขอเชิญนักวิจัยร่วมเสวนา ในหัวข้อ Getting the Best of Your Research วิทยากรโดย Prof.Dr.Amin Ismail (Associated Editor, Food Chemistry, Elsevier) – บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อในการบรรยาย Peer

Read more

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) โดยจัดให้มีรางวัลขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รางวัลนี้มอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

Read more