DIY ตู้ป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วย

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศกวรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more