Cow’Zise แอปพลิเคชั่นคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ

นายพีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-725-2969 E-mail: fagrpyn@ku.ac.th

Read more