Cowlog แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม

แอปพลิเคชัน Cowlog ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม ช่วยในการวางแผนดำเนินงาน ติดตาม แจ้งเตือนการดำเนินงานฟาร์ม และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการผลิตโคนม รวมถึงการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล สร้างฐานข้อมูล และระบบการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตโคนมแบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกำไรที่เพียงพอ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้ต่อไป หลักการทำงาน ข้อมูลพันธุ์ประวัติ (หมายเลขโค พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์

Read more

CowLog แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม

รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่าa*, รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณb*, ผศ.ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภีb และ ดร. ดนัย จัตวาb
aภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* หัวหน้าโครงการร่วม

Read more

Cowlog แอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม

Cowlog แอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม เป็นระบบช่วยเกษตรตัดสินใจบริหารจัดการฟาร์มโคนมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมุลทุกรายงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร และช่วยในการแจ้งเตือนกิจกรรมที่จำเป็น อาทิ การผสมพันธุ์ วันคลอดของโค วันผลิตน้ำนม เพื่อลดการสูญเสียรายได้ และบริหารจัดการภายในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามได้ที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1419

Read more

แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม Cowlog

แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม Cowlog เป็นระบบช่วยเกษตรตัดสินใจบริหารจัดการฟาร์มโคนมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมุลทุกรายงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร และช่วยในการแจ้งเตือนกิจกรรมที่จำเป็น อาทิ การผสมพันธุ์ วันคลอดของโค วันผลิตน้ำนม เพื่อลดการสูญเสียรายได้ และบริหารจัดการภายในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามได้ที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1419

Read more