PPE-KU1

ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: pithalai.p@ku.th โทร. 089-155-5696

Read more

ตู้ป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ป่วย

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-927-0098

Read more

ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก (Mobile HEPA Filter)

รศ.ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
E-mail: fengchi@ku.ac.th โทร. 081-803-5716

Read more

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity)

ยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการ : ผ่านระบบ NRIIS (ไม่ต้องส่ง hard copy) ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563 (หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

Read more

รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

🔴รศ.ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
🔴อจ.นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

ห้องความดันลบที่ปรับจากห้องผู้ป่วยปกติ

ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 087-793-8407

Read more

ตู้ตรวจความดันบวก

ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 087-793-8407

Read more

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Download ประกาศโจทย์

Read more

กระทรวง อว. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 – 13 กรกฎาคม 2563 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดำเนินการผ่านระบบ

Read more

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 กรอบการวิจัย ประกอบด้วย กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร   นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564 จาก

Read more