การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง

Read more

ม.เนรศวรขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th Annual Conference 2019

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of University of Asia and the Pacific (AUAP) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Confernce 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Metabolic Innovations for Solutions to Climate Change Resilience for Agriculture and Global Food Security”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Metabolic Innovations for Solutions to Climate Change Resilience for Agriculture and Global Food Security” โดย Dr.Kalidas Shetty

Read more

ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนร่วมในรายงานวิจัย เรื่อง Climate change, global food security, and the US food system ได้รับรางวัล จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA)

https://www.youtube.com/watch?v=gWjuLALpwsE&feature=youtu.be ผลงานวิจัยเรื่อง Climate change, global food security, and the US food system ได้รับรางวัล 2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing

Read more

ผลงานวิจัยเรื่อง Climate change, global food security, and the US food system ได้รับรางวัล 2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA)

รางวัล “2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security”  ให้กับรายงานวิจัยเรื่อง “Climate Change, Global Food Security, and the U.S.

Read more

ขอเชิญร่วมพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเรื่อง “Land processes and coast ecosystems” และ “Land use/cover and social science”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนเชิญ Prof. Jiaguo Qi จาก Michigan State University ร่วมพัฒนาข้อเสนอการวิจัยร่วมกันในหัวข้อ “Land processes and coast ecosystems” และ “Land use/cover and social

Read more

บรรยายพิเศษเรื่อง “Climate Change and Sustainable Development”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Mr.Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มาบรรยายพิเศษเรื่อง “Climate Change and Sustainable Development” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมกำพล 

Read more