Prof.Dr.Bruce Chehroudi เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก.

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 Prof.Dr.Bruce Chehroudi เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร

Read more

สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไร?

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไร?…ให้เกิดผล” โดย Prof.Dr.Bruce Chehroudi เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้าน R&D Management ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more