การนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย มก.

วันที่ 13 มกราคม 2559 การนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย มก. ประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ กลุ่มโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์(Breeding)

Read more

การเสนอขอทุนวิจัยประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ (Breeding) และวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ และเพิ่มโอกาสในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

Read more

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ คณะ

หน่วยงาน : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 จำนวน 20 ล้านบาท ระยะเวลาวิจัย 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จากโครงการ :“การ

Read more