หนังสือ “แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์” และ “แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม”

คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้จัดทำหนังสือ “แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์” และ “แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม   ดาวน์โหลด    แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์   แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม

Read more